Scientific American'ın 15 yanılgısı

Scientific American dergisi, Temmuz 2002 sayısında "Yaratılışçı Saçmalığa Karşı 15 Cevap" başlıklı bir makale yayınladı. Ancak bu saldırgan yazı, yaratılışa karşı hiç bir bilimsel cevap içermiyor, sadece Darwinistlerin fanatizm ve bağnazlıklarını kanıtlıyordu.
 
Amerika'nın önde gelen bilim dergilerinden biri olan Scientific American'ın Temmuz 2002 sayısında ilginç bir yazı yayınlandı. Derginin editörü John Renie tarafından yazılan "15 Answers to Creationist Nonsense" (Yaratılışçı Saçmalığa 15 Cevap) başlıklı yazıda, Darwinist fanatizmin önemli örnekleri sergileniyordu. Başta başlığı olmak üzere, yazıda her alan tüm saldırgan üslup, aslında yıllardır anlattığımız bir gerçeğin canlı teyidi idi: Darwinistler, evrim teorisine tamamen dogmatik bir biçimde bağlıdırlar. Eleştirilere karşı verdikleri tahammülsüz, öfkeli ve bağnaz tepkiler, sahip oldukları dogmatizmin bir sonucudur.
 
Bu makalede Scientific American'ın söz konusu yazısındaki yanılgılar ve yanıltmalar incelenecektir .
 
Zor Sorulardan Kaçmak
 
Eğer bir konuda, karşı çıktığınız bir tezin 15 sorusuna cevap getirecekseniz, soruların her birinde elle tutulur bir konuyu ele almanız beklenir. Ama eğer karşı tarafın gerçek sorularını ele almak yerine, hayali sorular üretir ve bunların cevaplarıyla zaman harcarsanız, sizi izleyenler inandırıcığılınızdan haklı olarak kuşku duyarlar. Çünkü gerçek sorularla yüzleşmekten kaçınmak, kendi kendinizi veya sizi izleyenleri aldatmaya çalıştığınızı gösterir.
 
Scientific American'ın "15 Soru"su da, tam bir "gerçeklerle yüzleşmekten kaçınma" yöntemidir. Soruların bir kaçı, daha ilk başta bu yönden kendini ele vermektedir:
 
"Evrim sadece bir teoridir. Bir gerçek veya bilimsel kanun değildir."
"Evrim bilimdışıdır, çünkü deneye veya gözleme tabi değildir. Hiç bir zaman gözlemlenmemiş ve asla tekrar edilemeyecek olaylar hakkında iddialarda bulunur."
"Eğer insanlar maymunlardan geldilerse, hala neden maymunlar var?"
 
Üstteki soruların hiç biri, evrim teorisine karşı eleştiri getiren bilim adamlarınca dile getirilen itirazlar değildir. Darwinizm'i ciddi biçimde eleştiren herkes, "teori" kavramının ne anlama geldiğini bilmekte ve geçmişte yaşanmış olaylara dair bilimsel araştırmaların gözlem ve tekrarlama yöntemleriyle yürütülemeyeceğini kabul etmektedir. Aynı şekilde, insanın kökeni konusundaki Darwinist tezi ciddi bir biçimde eleştiren hiç bir bilim adamı da, "maymunlardan geldiysek, hala neden maymunlar var" gibi komik bir itiraz öne sürmemektedir.
 
Kuşkusuz makalenin yazarı olan John Renie de bunları biliyor olmalıdır. Buna rağmen üstteki üç komik soruyu "yaratılışçıların itirazları" gibi sunması ve bunlara tatminkar cevaplar verdiğini düşünerek avunması, Renie'nin "kaçak güreştiğini" göstermektedir. Eğer gerçekten "yaratılışçılara cevap" vermek istiyorsa; Hayvan filumlarının tamamına yakınının nasıl olup da Kambriyen devirde bir anda ortaya çıktıkları; neden canlıların genetik bilgisini geliştiren bir mutasyon örneğine hiç bir zaman rastlanmadığı; veya neden Darwin'e göre milyarlarcası bulunması gereken ara form fosillerinden eser olmadığı gibi gerçek sorulara cevap vermelidir.
 
Rennie'nin cevaplandırmaya çalıştığı—ve çoğu yine "kolay soru" sayılabilecek olan—diğer sorular hakkındaki gerçekler ise aşağıda sırayla ele alınmıştır.
 
Doğal Seleksiyon Hakkındaki Yanılgı I (Soru 2)
 
Scientific American editörü John Renie, 15 sorusunun ikisinde doğal seleksiyon kavramını ele almaktadır. Bunların ilkinde (soru 2) doğal seleksiyonun bir tötoloji (yani kısır döngü mantığı) olduğu yönündeki itirazı cevaplamaya çalışmaktadır. İkincisinde ise (soru 11) doğal seleksiyonun mikroevrim sağlayabileceği ancak makroevrim sağlamadığı yönündeki itiraza yanıt vermeye uğraşmaktadır.
 
İlk makalede Renie'nin referans verebildiği tek örnek, Peter P. Grant'in Galapagos adalarındaki ispinozlar üzerinde yaptığı ünlü gözlemlerdir. Renie, bu örneği kısaca "population shifts in the wild" (doğadaki popülasyon değişimleri) olarak tanımlamakta ve doğal seleksiyonla evrime delil saymaktadır. Oysa Peter P. Grant'in çalışmaları, Galapagos'taki ispinoz popülasyonlarının doğal şartlardaki değişimlere göre sadece "dalgalandıklarını", yani belirli bir yönde değişim geçirmediklerini göstermiştir. Dahası, 13 ayrı tür olarak tanımlanan bu ispinoz popülasyonlarının gerçekte çok daha az sayıda türe ayrıldıklarını ve bunun da ötesinde, sözkonusu farklı türlerin birbirleriyle birleşme eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur. Bunların anlamı; doğal seleksiyonun Galapagos adalarındaki ispinoz türleri üzerinde evrim (yani belirli bir yönde gelişme ve yeni tür oluşumu) sağlamadığıdır.
 
Biyolog Jonathan Wells, Evrimin İkonaları adlı önemli kitabında Grant'in çalışmasını bütün detaylarıyla ele almış ve yukarıda belirttiğimiz sonucu gözler önüne sermiştir. Rennie'nin buna rağmen hala ve ısrarla Grant'in Galapagos gözlemlerine atıfta bulunması, tek kelimeyle çaresizlik ifadesidir.
 
Doğal Seleksiyon Hakkındaki Yanılgı II (Soru 11)
 
Rennie'nin doğal seleksiyon hakkındaki ikinci soruda (soru 11'de) yaptığı küçük kaçamak da ilgi çekicidir. Soru şudur:
 
"Doğal seleksiyon mikroevrimi açıklayabilir, ama yeni türlerin ve daha üst yaşam kategorilerinin kökenini açıklayamaz."
 
Rennie'nin bu soruya verdiği cevap ise, Ernst Mayr'ın bilim dünyasının gündemine getirdiği "allopatrik türleşme" kavramına dayanmaktadır.
 
Buradaki yanılgıyı göstermek için, öncelikle sözkonusu "allopatrik türleşme" kavramını ve bunun temeli olan "coğrafi izolasyon"u belirtmek gerekir: Bilindiği gibi her canlı türü içinde, genetik varyasyondan kaynaklanan farklılıklar vardır. Eğer bu türe ait canlıların arasına coğrafi bir engel girerse, yani birbirlerinden "izole" olurlarsa, o zaman birbirinden kopmuş olan bu iki grubun içinde büyük olasılıkla farklı varyasyonlar ağır basmaya başlar. Aynı türe ait olmalarına rağmen, aralarında belirgin morfolojik farklar bulunan bu gibi varyasyonlara "alt tür" adı verilir.
 
Rennie'nin bahsettiği Türleşme iddiası buradan sonra devreye girer. Bazen, coğrafi izolasyon yoluyla birbirlerinden kopmuş olan A ve B varyasyonları, bir şekilde yeniden biraraya getirildiklerinde, birbirleri ile çiftleşmezler. Çiftleşmedikleri için de, modern biyolojinin "tür" tanımlamasına göre, "alt tür" olmaktan çıkıp, "ayrı türler" haline gelmiş olurlar. Buna "türleşme" (speciation) adı verilir.
 
Ancak burada iki önemli nokta vardır:
 
1) Birbirlerinden izole olmuş olan A ve B varyasyonları, biraraya geldiklerinde çiftleşmiyor olabilirler. Ama bu olgu çoğu zaman "çiftleşme davranışı"ndan kaynaklanır. Dolayısıyla aslında genetik bilgi açısından hala aynı türe aittirler. (Nitekim bu nedenle "tür" kavramı biyolojide tartışma konusu olmaya devam etmektedir.)
 
2) Asıl önemli nokta ise, söz konusu "türleşme"nin, bir genetik bilgi artışı değil, aksine genetik bilgi kaybı anlamına gelmesidir. Ayrışmanın nedeni, varyasyonlardan birinin veya her ikisinin yeni bir genetik bilgi edinmiş olmaları değildir. Böyle bir genetik bilgi eklenmesi yoktur.
Aksine, daha önceden farklı genetik bilgileri aynı anda barındıran popülasyon yerine, şimdi genetik bilgi yönünden daha fakirleşmiş iki popülasyon vardır.
 
Dolayısıyla Rennie'nin evrim örneği olarak gösterdiği söz konusu "türleşme"nin evrim teorisini destekler hiçbir yönü yoktur. Çünkü evrim teorisi, canlı türlerinin hepsinin basitten komplekse doğru rastlantılar yoluyla türediği iddiasındadır. Dolayısıyla bu teorinin dikkate alınabilmesi için, ortaya "genetik bilgiyi artırıcı mekanizmalar" koyabilmesi gerekir. Bu konuyu açıkladıktan sonra, Scientific American editörü Rennie'nin
ikinci bir yanılgısına (daha doğrusu yanıltmasına) gelelim.
 
Dikkat ederseniz, Rennie, 11 no.lu "yaratlışçı" soruyu; "Doğal seleksiyon mikroevrimi açıklayabilir, ama yeni türlerin ve daha üst yaşam kategorilerinin kökenini açıklayamaz." Diye sormaktadır. Yani soruda, hem türlerin, hem de, "daha üst yaşam kategorilerinin" kökeninden söz etmektedir.
 
Oysa cevapta sadece türlerin kökeninden bahis vardır! (O da yukarıda açıkladığımız gibi geçersiz bir açıklamadır.) Rennie, türden daha üst kategoriler olan cins, aile, takım, sınıf veya filum gibi kategorilerin kökeninden hiç söz etmemekte, bu konuda bir açıklama yapmamaktadır.
 
Bu üslup, büyük olasılıkla dikkatsiz okuyucuları ikna etmeye yöneliktir: Sadece "15 Soru"yu okuyup, altındaki uzun (ama boş) cevapları okumaktan sıkılan okuyucular, Rennie'nin tüm bu sorulara gerçekten cevap verdiğini sanacaklardır.
 
Darwinizm'in savunucularının bu gibi yöntemlere başvurmaları, teorinin ne denli büyük bir çıkmaz içinde olduğunu bize bir kez daha göstermektedir.
 
Rennie'nin doğal seleksiyon konusunda yazdığı son açıklama ise, doğal seleksiyon dışında da evrim mekanizmaları olabileceği yönündedir.
Bu konuda verdiği tek örnek, evrimcilerin mitokondrinin kökeni konusunda uzun süredir dile getirdikleri bir spekülasyondan ibarettir. Kendisi bir spekülasyon olan evrim teorisini desteklemek için kanıta değil de spekülasyona başvurmak, kuşkusuz ancak evrimcilerin umutsuzluğunun bir göstergesi olabilir.
 
İnsanın Kökeni Hakkındaki Yanılgı (Soru 3)
 
John Renie, yazısındaki 3. soruda insanın kökenine de değinmekte ve şöyle yazmaktadır:
 
Evrim, insanın bilinen ilk ataları (yaklaşık 5 milyon yıl öncesi) ile anatomik yönden modern insanların (yaklaşık 100.000 yıl önce) ortaya çıkışı arasında, insansı yaratıklardan oluşan bir seri bulunmasını ve bunların giderek daha az maymunsu ve daha modern yapılara sahip olmasını öngörür. Ve nitekim fosil kayıtları da bunu göstermektedir.
Oysa evrimcilerin, geçmişte yaşamış canlıları teorilerine göre arka arkaya diziyor olabilmeleri, bu canlıların gerçekte böyle bir evrim geçirdiklerini göstermez. Nitekim John Rennie'nin meslektaşı olan Nature dergisinin editörü Henry Gee de aynı kanıdadır. Gee, 1999 basımı In Search of Deep Time adlı kitabında "insanın evrimi ile ilgili 5 ila 10 milyon yıl öncesine ait tüm fosil kanıtlarının küçük bir kutuya sığabilecek kadar az olduğunu" söyler. Gee'nin bundan vardığı sonuç ilginçtir:
 
"Ata-torun ilişkilerine dayalı insan evrimi şeması, tamamen gerçeklerin sonrasında yaratılmış bir insan icadıdır ve insanların önyargılarına göre şekillenmiştir... Bir grup fosili almak ve bunların bir akrabalık zincirini yansıttıklarını söylemek, test edilebilir bir bilimsel hipotez değil, ama geceyarısı masallarıyla aynı değeri taşıyan bir iddiadır—eğlendirici ve hatta belki yönlendiricidir, ama bilimsel değildir. (1)
John Renie'nin yazdıklarını inceledikçe, evrimin bir "geceyarısı masalı" olduğu daha da iyi ortaya çıkmaktadır.

Bilim Adamlarının Evrime Olan İnancı Hakkındaki Yanılgı (soru 4)
 
 
Bir görüşün yaygın kabul görmesinin genelde iki farklı nedeni olabilir: Ya bu görüşü kanıtlayan pek çok delil vardır, ya da sistem insanlara bu görüşü bir şekilde empoze etmektedir. Evrim teorisinin ardındaki "yaygın bilimsel destek" hikayesinde de ikinci durum geçerlidir. Akademik dünya, bilimi materyalist felfeyle özdeş zanneden büyük bir yanılgının etkisi altındadır ve bu dünyanın liderleri, bu yanılgıyı diğer bilim adamlarına empoze etmektedirler. Evrime karşı çıkmak, bilime karşı çıkmak gibi gösterilirse, bilim adamları bu konuda nasıl özgürce eleştiri yapabilirler?
 
Aslında John Rennie'nin bizzat kendi yazısı, evrim konusundaki fikri diktatörlüğün izlerini taşımaktadır. Rennie yazısının başlığında yaratılışı "saçmalık" olarak göstermektedir. Bilimsel bir dergi bu konuda böyle bir başlık kullanıyorsa, o konunun özgür tartışma zemininde tartışıldığı söylenebilir mi? Rennie derginin sunuş yazısında daha da saldırganlaşmakta ve yaratılışı savunmanın "düz dünya kozmolojisi"ni savunmak kadar bilim dışı olduğunu söylemektedir. Ana yazısında ise yaratılışı savunanlardan "sahtekar yaratılışçılar" diye söz etmektedir. (s. 65)
Darwinizm konusunda bu denli büyük bir fanatizm sergileyen insanların yönettiği bilim dergilerinin bu konuda objektif oldukları düşünülebilir mi? Bu denli büyük bir fikri baskı ortamında, makalelerini bilimsel dergilerde yayınlatmak zorunda olan bilim adamları nasıl Darwinizm'i eleştirebilirler? Kaç kişi "kral çıplak" demeyi göze alabilir?
 
John Rennie'nin makalesinde yer alan ve eğitim seviyesi arttıkça yaratılışa olan inancın azaldığını gösteren tablo da (s. 65), Darwinist düşünce diktatörlüğünü ifade etmekten başka bir anlam içermemektedir. Üniversitelerin dogmatik Darwinistler tarafından kontrol edildiği bir eğitim sisteminin Darwinist bireyler yetiştirmesinden daha doğal bir şey olamaz.
 
Ancak bilimin güzel tarafı, baskıların uzun vadede başarısız olmalarıdır. Darwinizm tapınağının çatırdamakta olan temelleri, özgür bilimin yakında bu dogmayı tamamen yıkacağının habercisidir.
 
Alıntıların Çarpıtılması İddiası (Soru 5)
John Renie okuyucularının zihninden Darwinizm'le ilgili tüm kuşkuları silebilmek için uğraşırken, yaratılışçıların evrimci otoritelerden yaptığı alıntıları gündeme getirmekte ve bu alınntıların hep çarpıtıldığını iddia etmektedir. Renie'ye göre kendilerinden alıntı yapılan bilim otoriteleri hep evrimcidir, ancak sözde "dürüst olmayan yaratılışçılar", bu kişileri evrim karşıtı gibi göstermektedirler.
 
Oysa gerçek daha farklıdır. Yaratılışçılar evrimci otoritelerden alıntı yaparken bu kişilerin evrim karşıtı olduklarını iddia etmemektedirler. Stephen Jay Gould, Alan Feduccia ya da Henry Gee... Bu bilim adamlarının "evrim karşıtı" olduklarını kimse iddia etmemektedir. Ama bu ve benzeri pek çok evrim yanlısı bilim adamı, evrim teorisinin açıklarını görmüş ve bunları dile getirmişlerdir. Bu konudaki açıklamalarının alıntılanmasından daha doğal bir şey ise olamaz.
 
Bu alıntı bolluğunun nedeni ise, evrim teorisinin bir spekülasyonlar yumağı olmasıdır. Ortada evrim lehinde somut kanıtlar olmadığı için, evrimciler hemen her konuda spekülasyon geliştirmektedir. Spekülasyonlar eldeki bilgilere uymadığı için de sürekli açık vermekte ve bu durum çeşitli bilim adamları tarafından ifade edilmektedir.
 
Hayatın Kökeni ve John Rennie'nin Çırpınışları (Soru 7)
 
Daha önceki 6 soruda dile getirdiği spekülasyonlardan sonra John Renie 15 sorunun 7.sinde nihayet gerçekten önemli bir konuya el atmaktadır: Yaşamın Kökeni. İlk canlı nasıl ortaya çıkmıştır?
 
Bu soru karşısında Rennie'nin tek yaptığı şey, Alexander Oparin'den (1920'lerden) bu yana evrimciler tarafından ileri sürülen senaryoyu bir kaç cümleyle özetlemekten ibarettir. "Hayatın kökeninin hala bir sır olduğunu" kabul ettikten sonra, Rennie senaryoyu şu şekilde inandırıcı kılmaya çalışmaktadır:
 
... Ama biyokimyacılar, ilkel nükleik asitlerin, amino asitlerin ve yaşamın diğer yapıtaşlarının kendi kendilerini oluşturabileceklerini ve kendini-kopyalayan, kendine-yeterli birimler şeklinde organize edebildiklerini göstermişler ve hücresel biyokimyanın temellerini atmışlardır.
 
Rennie hayatın kökeni gibi kritik bir konuyu bu denli yüzeysel bir açıklama ile geçiştirmekte haklıdır; çünkü detaya girme şansı yoktur. Üstteki cümleyi biraz detaylandırarak ele alırsak, Rennie'nin iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu görürüz:
 
1) Öncelikle, "primitif nükleik asitler, amino asitler ve diğer yapıtaşları"nın ilkel dünya atmosferinde nasıl oluştuğu sorusu, Rennie'nin iddiasının aksine, evrimciler için büyük bir çıkmazdır. Bu sorunun Stanley Miller'in öncülük ettiği ilkel atmosfer deneyleriyle çözüldüğünü sanmışlardı, ancak 1970'lerin sonundan itibaren ilkel atmosferin metan-amonyak temelli olmadığı ve bol miktarda oksijen içerdiği anlaşılmış ve bu nedenle amino asitler gibi en basit organik moleküllerin bile ilkel atmosferde sentezlenmesinin imkansız olduğu ortaya çıkmıştır.
 
2) Eğer nükleik asitler veya amino asitler gibi basit yapıtaşlarının bir şekilde ilkel atmosferde sentezlendiğini (veya Rennie'nin üstteki satırlarından sonra iddia ettiği gibi dış uzaydan geldiklerini) varsaysak bile, bu varsayım evrim teorisine hiç bir şey kazandırmamaktadır. Çünkü mesele, bu basit organik bileşiklerin, olağanüstü bir kompleksliğe ve genetik bilgiye sahip olan canlı hücresine nasıl dönüştüğüdür.
Rennie'nin iddiasının aksine, basit moleküllerin "kendi kendilerini organize ederek" kendini kopyalayan ve kendine yeten (yani canlı) organizmalara dönüştüğü asla gözlemlenmemiş, bunun mümkün olduğunu gösteren en ufak bir gözlem, deney ve hatta teorik açıklama bile yapılamamıştır.
 
Kısacası Rennie'nin evrim teorisinin hayatın kökeni konusundaki büyük açmazını ört-bas etmek için yaptığı açıklama hiç bir değer taşımamaktadır. Renie'nin bu konunun sonunda yazdığı aşağıdaki satırlar ise, hem bu yenilgiyi itiraf etmesi hem de yaratılış karşısındaki önyargısını göstermesi açısından ilginçtir:
 
Yaratılışçılar bazen bilimin yaşamın kökenini açıklamaktaki mevcut yetersizliğine işaret ederek tüm evrimi geçersiz kılmaya çalışmaktadırlar. Ancak eğer dünyadaki yaşamın evrimsel olmayan bir kökeni olsaydı (örneğin, ilk hücreleri milyarlarca yıl önce uzaylılar getirmiş olsalardı) bile, evrim yine de sayısız mikroevrimsel ve makroevrimsel çalışma ile güçlü şekilde kanıtlanmış olacaktı.
Bu satırları analiz ettiğimizde ilginç gerçeklerle karşılaşırız:

 


Darwinist düşünce, Miller'in çürütülmüş olan deneyinden öteye gidemez.
1) Dikkat edilirse Rennie evrim teorisinin hayatın kökenini açıklayamadığını kabul etmekte, ancak bunun "şimdilik" olduğunu belirtmektedir. Yani, gelecekte bir gün bu konuda evrim lehinde bulgular elde edileceğini ummaktadır. Bu şekilde geleceğe randevu vermek, evrim teorisine olan inancın, bilimsel bulgulardan değil, felsefi kabullerden kaynaklandığını gösterir.
Rennie'nin bu yaklaşımı, Karl Marx'ın teorilerinin mevcut sosyal ve siyasi verilere uymadığını gören, ama buna rağmen gelecekte bir gün o beklenen "proleterya devrimi"nin gerçekleşeceğine inanan dogmatik bir Marksistten farklı değildir.
 
2) Rennie yaşamın kökeninin bilinçli bir tasarımla da açıklanabileceğini, bilimin bu sonuca varabileceğini kabul etmekte, ancak nedense bu bilinçli tasarımın kaynağı olarak uzaylıları göstermektedir. Sözkonusu "uzaylılar" tezi Rennie'nin makalesinin bir yerinde daha (Soru 3'ün cevabında) geçmektedir. İlginç olan ise, "uzaylılar" tarafından yapılmış bir bilinçli tasarımın varlığına ihtimal tanıyan Renie'nin, metafizik bir Yaratıcı'nın müdahalesini kesinlikle reddetmesidir. Bu da Rennie'nin Darwinizm'e olan bağlılığının ve yaratılış kavramına olan tepkisinin, gerçekte felsefi önyargılarından kaynaklandığını göstermektedir.
 
3) Rennie'nin yaşamın kökeninde bilinçli tasarım bulunabileceğini kabul etmesi, ancak daha sonraki doğa tarihi boyunca bunun varlığını reddetmesi de yine tamamen önyargılı ve bilimsel bir dayanağı olmayan bir tutumdur. Çünkü yaşamın kökeninde ortaya çıkan bilinçli tasarım gerçeği kadar, diğer pek çok kompleks organik sistemin kökeninde de açık bilinçli tasarım kanıtları vardır. Rennie'nin bunları göz ardı edebilmek için, "robustly confirmed" gibi okuyucuları etkilemeye yönelik etkileyici ifade kalıpları kullanması, sorunu çözmemektedir.

Rennie'den Dawkins Tarzı Küçük Oyunlar (Soru 8)
 
Evrim teorisinin en büyük yanılgısı, canlıları bilinçsiz doğa mekanizmalarının ürünü saymasıdır. Rennie 8. soruda bu itirazı cevaplandırmaya çalışmış, ancak kendi adına hayal kırıklığı yaratmıştır. "Canlılıktaki komplekslik tesadüflerle açıklanamaz" itirazına karşı Renie'nin "cevabı", bakın şu şekildedir:
 
Tesadüf evrimde bir rol oynar (örneğin, rastlantısal mutasyonlar yeni özelliklerin oluşumuna yol verebilirler), ama evrim, organizmaları, proteinleri veya diğer birimleri oluşturmak için sadece tesadüfe dayanmaz. Tam tersine; evrimin temel mekanizması olan doğal seleksiyon, "istenen" (adaptasyon sağlayan) özellikleri korumak ve "istenmeyen" (adatasyon sağlamayan) özellikleri elemek yoluyla tesadüfi olmayan bir değişim sağlar.
 
Bu bir cevap değildir, çünkü zaten herkes bunu bilmektedir. Evrim teorisine göre, tüm canlılar "tesadüfler" (mutasyonlar) ve bunların yararlı olanlarını seçtiği varsayılan "doğal seleksiyon" tarafından üretilmiştir.
 
Mesele şudur: Doğal seleksiyon bilinçli bir mekanizma değildir. Dolayısıyla eğer bir tesadüfi değişimi seçecekse, bunun mutlaka organizmaya belirgin bir avantaj sağlaması gerekir. Ancak canlılardaki pek çok kompleks organ, eksiksiz olmadıkları sürece bir avantaj sağlamaz. Dolayısıyla doğal seleksiyonun bunlara yönelik bir seçme yapması mümkün değildir. (Kaldı ki yaşamın kökeni konusunda, ortada bir canlılık ve dolayısıyla rekabet bulunmadığı için, doğal seleksiyon hiç yoktur.)
 
Rennie evrim teorisinin bu büyük çıkmazını tamamen gizlemeye çalışmakta, bunun için de Richard Dawkins'inkilere benzer bir çocuk kandırma yöntemi kullanmaktadır. Verdiği örnek, 13 harften oluşan "TOBEORNOTTOBE" (OLMAKYADAOLMAMAK) ifadesinin, bir seleksiyon yöntemi sonucunda, bilgisayar tarafından 336 denemede oluşturulmasıdır.
 
Evrimciler bu örneklere gerçekten inanıyorlar mı, yoksa konuyu yeterince incelememiş okuyucular karşısında durumu kurtarmak için mecburen mi bunları kullanıyonlar? Bu gerçekten bir merak konusudur... Bu örneğin çok basit ve açık bir yanıltmaya dayandığı ortadadır. "TOBEORNOTTOBE" ifadesini oluşturan bilgisayar, bu ifadeyi oluşturmak için programlanmaktadır. En sonda varılacak olan sonuç, baştan bellidir. Program, 13 hanelik boşluklara harfleri rastgele koymakta, ama gerekli harf önceden belirlenmiş olan kalıba oturduğunda, bunu seçmektedir. Yani ortada henüz "TOBEORNOTTOBE" ifadesi yokken, ilk harfin T olması gerektiğini bilmekte ve oraya T geldiğinde bunu seçip sabitlemektedir.
 
Kısacası ortada önceden belirlenmiş bir plan ve bu plana göre bilinçli olarak çalışan bir seçme mekanizması vardır.
 
Oysa evrim teorisi, canlıların önceden belirlenmiş bir plan olmadan ve bilinçsiz bir seçme mekanizmasıyla oluştuğunu savunmaktadır. Yani Rennie'nin verdiği örnek, konuyla tamamen ilgisizdir.
 
Termodinamiğin İkinci Kanunu Hakkındaki Yanılgılar (Soru 9)
Evrimcilerin termodinamik konusundaki iddiaları klasik bir kaç yanılgıya ve yanıltmaya dayalıdır ve John Rennie de bunları tekrarlamıştır.
 
İlk yanılgı, "düzenli" (ordered) yapılar ile organize yapılar arasındaki farkın göz ardı edilmesidir. Rennie, mineral kristallerini ve kar tanelerini örnek vermekte, ve bunların "kompleks" yapısının doğal süreçlerle spontane olarak oluştuğunu belirtmektedir. Oysa bu yapılar "kompleks" değil, "organize"dir.
 
Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Deniz kenarında dümdüz uzanan bir kumsal düşünün. Güçlü bir dalga kıyıya vurduğunda, bu kumsalda bazı büyüklü küçüklü kum tepecikleri, kumda dalgalanmalar oluşturur. Bu bir "düzenleme" işlemidir: Deniz kıyısı açık bir sistemdir ve içeri doğru enerji akışı (dalga) kumsalın başlangıçtaki tekdüze görünümünü basit şekillere sokabilir. Termodinamik anlamda burada eskiye göre bir düzen oluşturabilir. Fakat şunu belirtmek gerekir ki, aynı dalgalar deniz kıyısında kumdan bir kale yapamazlar. Eğer kumdan yapılmış bir kale görürsek, bunu birinin yaptığından eminizdir. Çünkü kale "organize" bir sistemdir. Yani belli bir tasarıma ve bilgi içeriğine (enformasyona) sahiptir. Bilinçli bir kimse tarafından planlı bir biçimde, her parçası düşünülerek yapılmıştır.
 
Amerikalı bilim adamları Thaxton, Bradley ve Olsen The Mystery of Life’s Origin (Canlılığın Kökeninin Sırrı) adlı kitaplarında, düzenli sistemler ile organize sistemler arasındaki farkı ve evrimcilerin bunu karıştırma yanılgısını şöyle açıklarlar:
 
.. Prigogine, Eigen ve diğerleri buna benzer bir 'kendi kendine organize olma'nın organik kimyanın esası olabileceğini ileri sürerler ve bunun da canlı sistemler için gerekli olan son derece kompleks molekülleri açıklayabilme potansiyeline sahip olduğunu iddia ederler. Fakat bu paralellikler hayatın kökeni sorusuyla alakasızdır. Bunun ana nedeni, bunların düzen ve kompleksliği ayırt etmeyi başaramamalarıdır. (2)
 
John Rennie'nin açık sistemler hakkındaki iddiası da klasik bir evrimci yanılgıdır. Evet dışarıdan enerji alan açık sistemlerde entropi azalması olabilir, ama bu üstte belirttiğimiz gibi "düzenlilik" sağlayabilir, "organizasyon" sağlayamaz. Organizasyon sağlanması için, bu ham enerjiyi kullanılabilir hale getirecek özel mekanizmalar gerekir. Örneğin bir arabanın, benzindeki enerjiyi işe dönüştürmesi için motora, transmisyon sistemlerine ve bunları idare eden kontrol mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Böyle bir enerji dönüştürücü sistem olmasa, arabanın benzindeki enerjiyi kullanabilmesi mümkün olmayacaktır.
 
Aynı durum canlılık için de geçerlidir. Canlılığın enerjisini Güneş’ten aldığı doğrudur. Fakat Güneş enerjisi, ancak canlılardaki inanılmaz komplekslikteki enerji dönüşüm sistemleri (örneğin bitkilerdeki fotosentez, insan ve hayvanlardaki sindirim sistemleri) sayesinde kimyasal enerjiye çevrilebilmektedir. Örneğin, midesi ve bağırsakları olmayan bir insan en kalorili gıdaları da yese bu gıdalardaki enerjiyi kullanamaz ve ölür. Bu tür enerji dönüşüm sistemleri olmasa hiçbir canlı varlığını devam ettiremez. Güneş’in de enerji dönüşüm sistemi olmayan bir canlı ya da cansız bir varlık için, yakıcı, bozucu ve parçalayıcı bir enerji kaynağı olmaktan başka bir anlamı yoktur.
 
Mutasyonlar (Soru 10)
 
Bu soruda John Rennie evrim teorisinin en temel sorunlarından birine cevap verirmiş gibi görünmeye çalışmaktadır. Sorun, mutasyonların canlıların genetik bilgisini hiç bir zaman artırmamalarıdır. Rennie, doğal olarak, bunun aksini iddia etmekte, mutasyonların genetik bilgi artışı (dolayısıyla evrim) sağlayabileceğini ileri sürmektedir. Bunun ciddiye alınabilmesi içinse elbette örnek gerekir. Ama, Rennie'nin verdiği örnekler geçerli değildir.
 
Rennie'nin ilk örneği bakterilerin antibiyotik direncidir. Bu konu evrimci literatürün en popüler örneklerinden biridir zaten. Ancak evrimciler bu konuda yanılmaktadırlar. Bakteriler antibiyotiklere kimi zaman mutasyonların etkisiyle direnç gösterebilmektedirler gerçekten; ama söz konusu mutasyonlar bu bakterilere yeni bir genetik bilgi sağlamamakta, aksine bunlarda yapısal dejenerasyona neden olmaktadır. İsralli biyofizikçi Dr. Lee Spetner'ın çok detaylı olarak açıkladığı streptomicin bağışıklığında olduğu gibi: Bazı bakterilerin streptomicine karşı bağışıklık kazanmaları, ribozomlarını etkileyen ve yapısal olarak bozan bir mutasyondan kaynaklanmaktadır. Bu mutasyon antibiyotik bağışıklığı konusunda bakteriye yarar sağlasa da, gerçekte ribozomun işlevini azaltan bir genetik bilgi kaybıdır. Spetner'ın belirttiği gibi, bu gibi mutasyonlar evrim teorisini ihtiyaç duyduğu mutasyonlar değildir. (Spetner, Not By Chance, 1997)
 
Rennie'nin mutasyonlar konusundaki ikinci örneğinin geçersizliği ise, zaten kendi satırlarından anlaşılmaktadır:
 
Örneğin meyve sineklerinde Antennapedia adı verilen mutasyon, bacakların normalde antenlerin bulunduğu yerden çıkmasına neden olmaktadır. Bu anormal organlar fonksiyonel değildirler ama varlıkları, bizlere genetik hataların, doğal seleksiyonun muhtemel kullanımlar için test edebileceği kompleks yapılar üretebileceklerini göstermektedir.
 
Bazı mutasyonların canlılar üzerinde büyük morfolojik değişiklikler oluştuğunu herkes bilmektedir ve bunun tek başına evrim teorisine kazandırdığı hiç bir şey yoktur. Soru şudur: Bu mutasyonların neden olduğu morfolojik değişiklikler canlılara yeni ve yararlı özellikler kazandırmakta mıdır? Hayır. Böyle bir örnek yoktur. Nitekim Rennie de bunu itiraf etmekte ve sözünü ettiği mutasyonun sineklere fonksiyonel olmayan (yani sakat) ve normalde antenlerin bulunması gereken yerden çıkan bacaklar verdiğini söylemektedir. Canlıları sakat bırakan bir sürecin onları evrimleştirdiğine nasıl inanılabilir? Ve John Rennie bunu nasıl olup da evrime delil olarak öne sürmektedir? Açıkçası bu sorulara cevap bulmak çok zordur.
 
Rennie'nin mutasyon konusundaki son paragrafında ise, nokta mutasyonlarının ötesinde yer alan daha büyük genetik değişimlerden söz edilmektedir. Ama sorun yine aynıdır: Bu gibi değişimlerin canlılarda genetik bilgi artışı sağladığı hiç bir zaman gözlemlenmemiştir. Zaten Rennie bu sefer örnek vermeye bile çalışmamıştır.
 
Globin konusunda yaptığı yorum ise, evrimci bir spekülasyonu aktarmaktan ibarettir. Söz konusu speküasyon, farklı canlıların karşılaştırmalı DNA analizlerinden yola çıkılarak, bunların globin yapıları arasında evrimsel bir bağ kurulmasıdır. Dikkat edilirse burada açık bir "kısır döngü mantığı" (circular reasoning) vardır: Karşılaştırmalı DNA analizlerinden yola çıkılarak kurulan evrimsel akrabalıklar, canlıların ortak bir atadan geldikleri varsayımına dayanmaktadır. Dolayısıyla zaten evrimin doğru olduğu varsayılarak kurulan bu teorik akrabalıkları evrime kanıt olarak göstermek, aynı iddiayı tersten ifade etmekten başka bir şey değildir.
 
Ara Formlar Sorunu (Soru 13)
John Rennie 13. soruda evrim teorisinin en büyük açmazlarından biri olan ara formların yokluğu konusunu ele almaya çalışmış, ancak diğer konularda olduğu gibi burada da tatminkar bir cevap verememiş, sadece bazı evrimci spekülasyonları aktarmıştır. İleri sürdüğü ara formlar durumu sırasıyla şöyledir:
 
Archaeopteryx: Rennie, tüm zamanların en büyük ara form adayı olan Archaeopteryx'in sürüngenler ve kuşlar arasında ara form olduğunu, ancak "yaratılışçıların" bunu kabul etmeyerek bu canlı için "bazı sürüngensel özelliler taşılan soyu tükenmiş bir kuş" dediklerini yazmaktadır.
Oysa Archaeopteryx için bu yorumu yapanlar sadece "yaratılışçılar" değil, aynı zamanda konuyu detaylıca inceleyen dünyaca ünlü kuşbilimcileridir. Ornitolojinin en büyük isimlerinden biri olan Alan Feduccia, Archaeopteryx hakkında aynı görüştedir.

 


"Tüylü dinozorlar", tıpkı yukarıdaki kopyası Archaeoraptor gibi aslında tüylü değildi.
Nitekim Archaeopteryx için öne sürülen ara form iddiasının geçersizliğini gösteren pek çok delil ortaya çıkmış durumdadır. Feduccia'nın belirttiği gibi "Archaeopteryx'in çeşitli anatomik özelliklerini inceleyen yeni araştırmacıarın pek çoğu, bu canlının daha önce hayal edilenden çok daha kuş-benzeri olduğunu göstermiştir" ve "Archaeopteryx'in theropod dinozorlara olan benzerliği çok büyük ölçüde abartılmıştır." (3) Archaeopteryx hakkındaki bir diğer sorun, pek çok evrimcinin bu canlının atası olarak kabul ettiği theropod dinozorların fosil kayıtlarından Archaeopteryx'ten önce değil sonra ortaya çıkmalarıdır.
 
John Rennie'nin sözünü ettiği "tüylü dinozorlar" hikayesi ise, evrimcilerin spekülasyonlarından başka bir şey değildir. Son 10 yıl içinde "tüylü dinozor" olarak ileri sürülen fosillerin gerçekte hepsi tartışmalıdır. Detaylı incelemeler, "tüy" olarak gösterilen yapıların kolajen fiberleri olduğunu göstermiştir. (4) Bu spekülasyonlar, evrimci önyargılardan kaynaklanmaktadır. Feduccia'nın belirttiği gibi "pek çok dinozor, hiç bir kanıtı olmamasına rağmen, aerodinamik ve tam uyumlu tüylerle kaplı gibi gösterilmiştir" (5) (Söz konusu "tüylü dinozor"lardan birinin de, bir fosil sahtekarlığı olduğu ortaya çıkmıştır.)
Feducia konuyu şöyle özetler: "Sonuçta, çeşitli bölgelerden iyi korunmuş derilere sahip pek çok dinozor mumyası bilinmesine rağmen, şimdiye kadar hiç bir tüylü dinozor bulunmamıştır." (6)
 
At Serileri: John Rennie'nin önemli bir evrim kanıtı olarak gösterdiği at serileri ise gerçekte kendisi adına önemli bir gaftır. Çünkü Eohippus'tan günümüz atına (Equus) kadar uzandığı ileri sürülen sözde evrim sürecine dair oluşturulan at serileri, pek çok evrimci otorite tarafından da geçersizliği kabul edilmiş bir yanılgıdır. Örneğin Evrimci yazar Gordon R. Taylor, at serileri efsanesinin aslını şöyle anlatır:
 
"At serisi genellikle bu konuda çözüme kavuşturulmuş olan yegane örnek gibi gösterilir. Ama gerçek şudur ki, Eohippus'tan Equus'a kadar uzanan sıralama çok tutarsızdır. Bu sıralamanın, giderek artan bir vücut büyüklüğünü gösterdiği iddia edilir, ama aslında sıralamanın ileriki aşamalarına konan canlıların bazıları (sıralamanın en başında yer alan) Eohippus'tan daha büyük değil, daha küçüktürler. Farklı kaynaklardan gelen türlerin bir araya getirilip ikna edici bir görüntüye sahip olan bir sıralamada arka arkaya dizilmeleri mümkündür, ama tarihte gerçekten bu sıralama içinde birbirlerine izlediklerini gösteren hiçbir kanıt yoktur. (7)
 
Balinaların Kökeni: John Rennie, kanıtlanmış evrim örnekleri arasında balinaların evrimi senaryosunu da saymaktadır. Oysa bu da sadece ve sadece evrimci bir spekülasyondur. Bir kara memelisi olan Ambulocetus ile, bu canlının torunu olarak gösterilen Rodhocetus gibi eski balinalar arasında çok büyük morfolojik farklar bulunmaktadır. Konunun detayları, "A Whale Fantasy from National Geographic" isimli makalemizde incelenmiştir.
 
Molluskların Kökeni: Rennie'nin evrim örneği olarak sayıp geçtiği bu konu da gerçekte evrim teorisi için önemli bir sorundur. Mollusca filumunu oluşturan bu kabuklu canlılar, sekiz ayrı sınıfa ayrılırlar ve bunların hepsi diğer pek çok canlı filumu ve sınıfı gibi Kambriyen devirde aniden ortaya çıkmıştır. Fosil kayıtlarının ortaya koyduğu bu gerçek, evrim teorisi için büyük sorun oluşturur. Evrimin koyu bir savunucusu olan Britannica Ansiklopedisi bile "fosil kayıtları, molluskların nasıl ortaya çıktığına ve (molluskların) sekiz ayrı sınıfının Prekambriyen devirde nasıl farklılaştığına dair çok az ipucu vermektedir. Evrimsel soyağacı, büyük ölçüde karşılaştırmalı anatomiden ve gelişmeden çıkarsanmak zorundadır" (8) diyerek, molluskların evrimi lehinde hiç bir fosil kaydı bulunmadığını kabul etmektedir.
 
İnsanın Kökeni: John Rennie'nin bu konudaki iddiası, "20 veya daha fazla hominidin, Lucy ile modern insanın arasını doldurduğu"dur. Oysa gerçekte Austraolpithecus'tan insana (Homo sapiens'e) doğru uzanan bir evrim çizgisi yoktur.
 
Bunun bir göstergesi, Australopithecus ile Homo sapiens arasındaki (Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus) kategorilerin son derece spekülatif ve tartışmalı oluşudur. Evrimci paleoantropologlar Bernard Wood ve Mark Collard, 1999'da Science'de yayınlanan makalelerinde, Homo habilis ve Homo rudolfensis kategorilerinin hayali olduğunu ve bu kategorilere dahil edilen fosillerin aslında Australopithecus genusuna transfer edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. (9) University of Michigan'dan Milford Wolpoff ve University of Canberra'dan Alan Thorne ise, Homo erectus'un hayali bir kategori olduğu, bu sınıflamaya dahil edilen fosillerin aslında Homo sapiens'in birer varyasyonu oldukları düşüncesindedirler. (10) Bunun anlamı şudur: Ortada soyu tükenmiş bir maymun cinsi olan Australopithecus ile, günümüz insanın ve onun farklı ırksal varyasyonlarını içine alan Homo sapiens türünden başka bir hominid yoktur. Yani, insanın evrimsel bir kökeni yoktur.
 
Austraolpithecus'tan insana (Homo sapiens'e) doğru uzanan bir evrim çizgisi iddiasını çürüten bir başka gerçek, bu çizgi üzerinde evrimsel bir sıralama izlediği öne sürülen kategorilerin gerçekte aynı dönemde yaşadıklarının ortaya çıkmasıdır. Bunu ortaya koyan en yeni kanıt, Science dergisinde yayınlanan ve Homo habilis, Homo ergaster ve Homo erectus kategorilerine dahil edilen fosillerin aynı dönemde yanyana yaşadığını gösteren bulgudur. Araştırmayı yöneten University of North Texas'tan Reid Ferring, bu buluşun anlamını şöyle açıklamaktadır: "Bu tamamen beklenmedik bir durumdur, çünkü şimdiye kadar hakim olan bilimsel görüşler habilis, ergaster ve erectus'u evrimsel bir sıralama içine yerleştirmişti". (11)
 
Moleküler Biyoloji ve Evrim Ağacı: John Rennie, fosiller konusundaki iddialarının zayıflığını fark ettiğinden olacak, bu konunun sonunda bir de moleküler biyolojiye değinerek evrime buradan kanıt bulmaya çalışmaktadır. Rennie'nin iddiası genler hakkındadır ve "genlerin yapısı ve ürünleri türler arasında, onların evrimsel akrabalıklarına uygun şekilde dağılmaktadır" demektedir.
 
Evet, evrimcilerin moleküler biyolojiden bekledikleri budur—yani evrim teorisine göre yakın akraba olan canlıların moleküler olarak da birbirlerine çok yakın çıkmalarıdır. Ama veriler, bu beklentinin tam aksinedir. Son yıların moleküler bulguları, 150 yıllık evrim ağacı ile hiç uyuşmayan sonuçlar vermektedir.
 
Fransız biyologlar Hervé Philippe ve Patrick Forterre'nin 1999 tarihli bir makalelerinde yazdıklarına göre, "sekanslar (DNA dizilimleri) elde edildikçe, pek çok protein filogenisinin birbiri ile ve aynı zamanda rRNA ağacı ile çeliştiği ortaya çıkmıştır." (12)
 
rRNA karşılaştırmalarının yanında, canlıların genlerindeki DNA şifreleri de karşılaştırılmış, ama yine evrim teorisinin öngördüğü "hayat ağacı" ile çok zıt sonuçlar ortaya çıkmıştır, Moleküler biyologlar James Lake, Ravi Jain ve Maria Rivera, 1999 yılındaki bir makalelerinde bunu şöyle açıklamaktadırlar:
 
Bilim adamları farklı organizmaların çeşitli genlerini analiz etmeye başladılar ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerinin, rRNA analizine göre çıkarılmış olan evrimsel hayat ağacıyla çeliştiğini fark ettiler. (13)
 
Sonuçta, ne proteinler, ne rRNA ne de genler üzerinde yapılan karşılaştırmalar, evrim teorisinin varsayımlarını doğrulamamaktadır. Bu gerçek, 1999 yılında Science dergisinde yayınlanan "Is It Time to Uproot the Tree of Life?" başlıklı bir makalede de kabul edilmiştir. Elizabeth Pennisi imzalı makalede, Darwinist biyologların "evrim ağacını" aydınlatmak için yürüttükleri genetik analiz ve karşılaştırmaların tam aksi yönde sonuç verdiği belirtilmiş, "yeni verilerin evrimsel tabloyu kararttığı" ifade edilmiştir. (14)
 
Kısacası, canlılar arasındaki moleküler karşılaştırmalar, John Rennie'nin iddiasının aksine, evrim teorisinin aleyhinde sonuçlar vermektedir.
 
Gözün Kökeni ve Darwin'den Bu Yana Evrimleşemeyen Evrim Teorisi (Soru 14)
John Rennie soru 14'te indirgenemez kompleksliklik konusuna girmekte ve evrimciler için her zaman büyük bir sorun olmuş olan gözün kökeninden söz etmektedir. Rennie'nin bu konuda yaptığı açıklama ise, Darwin'in 150 yıl önce öne sürdüğü bir spekülasyonun tekrarından başka bir şey değildir: Doğada zayıf bir görme yeteneğine sahip "ilkel" gözler bulunduğu ve daha kompleks gözlerin bunlardan evrimleşmiş olabileceği iddiası.
 
Oysa Darwin'den bu yana, sözkonusu iddiayı çürüten açık delliler ortaya çıkmıştır.

 


Evrimciler hala, doğanın kompleksliği ile ilgili Darwin'in ilkel iddialarına dayanıyorlar.
1) Doğa tarihi, yeryüzünde tespit edilen ilk göz yapısının hiç de ilkel değil, aksine olağanüstü derecede kompleks olduğunu göstermektedir. Sözkonusu göz yapısı, trilobitlerin sahip olduğu çift-mercek sistemli petek gözlerdir. Trilobitler konusunda uzman olan Levi-Setti "trilobit gözündeki iki lensin arasındaki kırılma arayüzeyinin, 17. yüzyılda Descartes ve Huygens tarafından yapılan optik konstrüksiyonlara benzer bir şekilde tasarlandığını" söyler. (15) "Optik tasarım harikası" olarak tanımlanan bu gözlerin en çarpıcı özelliği ise, arkalarında daha ilkel bir form bulunmaması, aniden ortaya çıkmalarıdır.
 
2) Darwin'in "ilkel göz" dediği ışığa duyarlı hücreler bile, kendi içlerinde olağanüstü kompleks bir sisteme sahiptir. En "ilkel" göz bile, ışığa duyarlı bir hücreye, bu hücrenin içindeki olağanüstü kompleks biyokimyasal mekanizmalara (16), bu hücreyi beyne bağlayacak sinirlere ve beyinde bunları yorumlayacak bir görme merkezine muhtaç olan indirgenemez kompleks bir sistemdir.
Aşama aşama gelişemez. Dolayısıyla evrim teorisi en "ilkel" gözün bile kökenini açıklamamaktadır ki, bundan yola çıkarak daha kompleks gözleri açıklamaya çalışmasının bir anlamı olsun.
Rennie, "bilinçli tasarım savunucularının, öncüllerinden çok daha sofistike olduklarını" yazmıştır.
Ancak kendi adına üzücü olan bir durum, evrim teorisinin savuncularının hala Darwin'in 150 yıl önceki geçersiz tezlerini savunmalarıdır. Gözün kökeni hakkında hala "ilkel gözlerden evrimleşme" senaryosunu öne sürmeleri, evrim teorisinin 150 yıldır evrimleşemediğini göstermektedir.
 
İndirgenemez Komplekslik Karşısındaki Çaresizlik (Soru 15)
 
John Rennie yazısının en son başlığı altında ise Michael J. Behe ve William Dembski gibi bilinçli tasarım savuncuları tarafından ortaya konan kanıtları eleştirmeye çalışmıştır. John Rennie'nin bu konuda yaptığı ilk şey, Michael Behe'yi eleştiren Kenneth R. Miller ve Russell F. Doolittle evrimcilerin itizarlarını aktarmaktır. Oysa Dr. Behe bu itirazları son derece kapsamlı bir şekilde yanıtlamış ve çürütmüştür. (Bkz. Behe'nin yanıtları)
 
Rennie'nin indirgenemez komplekslik karşısındaki çaresizliğini gösteren asıl paragraf ise şudur:
 
Kilit nokta şudur ki, Behe'nin itiş dışında bir fonksiyonu taşımadıklarını öne sürdüğü flagellumun parçaları, evrimlerine yardımcı olmuş olabilecek başka fonksiyonlara da hizmet edebilirler. Dolayısıyla flagellumun son evrimi, başka amaçlar için evrimleşmiş sofistike parçaların yeni bir rekombinasyonu ile sağlanmış olabilir.
 
Kısacası Rennie, flagellumun "başka amaçlar için evrimleşmiş parçaların birleşmesiyle" meydana gelmiş olabileceğini söylemektedir. Ama zaten sorun budur: O "başka amaçlar" nedir? Flagellumu oluşturan moleküler parçalar hangi amaçlar için ortaya çıkmış olabilir? Bu konu aşama aşama ortaya konmadıktan sonra, "bilemediğimiz başka aşamalar olmuş olabilir" demek, sadece Darwinist dogmayı tekrar etmek anlamına gelir.
 
Rennie'nin flagelluma kısmen benzeyen Yersinia pestis organelini veya daha basit yapıdaki flagellumları flagellumun evrim aşamaları olarak göstermesi ise anlamsızdır. Bu, bir jet uçağının sözde "evrimsel" kökenini açıklamak için, bir arabayı veya bir planörü örnek göstermek gibidir.
Arada benzerlikler olabilir, ama bu durum sözkonusu araçların rastlantılar sonucunda birbirlerinden evrimleştiklerini göstermez. Her biri ayrı ayrı tasarlanmış yapılardır.
 
Rennie'nin Dembski'nin tezine karşı getirdiği itiraz da, Santa Fe enstitüsünün çalışmalarına atıfta bulunmaktan ibarettir. Oysa söz konusu enstitüdeki teorik çalışmalar da, aynen Ilya Prigogine gibi öncülleri gibi, "öz-örgütlenme" kavramını materyalist bir inanç olmaktan ileri taşıyamamaktadır. (Öz-örgütlenme senaryolarının geçersizliği, Demski'nin 2002 basımı No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased Without Intelligence adlı kitabında detaylı olarak açıklanmaktadır.) Bu arada Santa Fe enstitüsündeki evrimcilerin John Rennie'ye kıyasla daha sağduyulu olduklarını belirtmek gerekir. Rennie bilinçli tasarım kavramını bilim dışı bir tez olarak göstermeye çalışırken, Santa Fe Enstitüsü'nün önde gelen bilim adamlarından biri olan Stuart "bilinçli tasarımın entellektüel ve bilimsel yönden geçerli bir yaklaşım olduğunu kabul etmiştir." (17)
 
Rennie'nin Materyalizme Olan Dogmatik İnancı
 
Bilinçli tasarım konusundaki itirazlarının ardından sonuçta Rennie ister istemez doğadaki kompleksliğin evrim mekanizmaları ile açıklanamadığını kabul etmekte, çözüm olarak da geleceğe randevu vermeyi seçmektedir:
 
Dolayısıyla organizmalarda görünen bazı komplekslikler henüz anlamadığımız doğal olgular sayesinde ortaya çıkmış olabilir. Ama bu, bunların doğal olarak ortaya çıkmış olamayacağını söylemekten çok farklıdır.
 
Rennie'nin mantığında tam bir dogmatizm okunmaktadır: Eğer doğadaki biyolojik olguları evrim mekanizmalarıyla açıklayabileceğini düşünüyorsa, bu durumda bu mekanizmaları belirtmektedir. Eğer biyolojik olguları açıklayabileceği bir mekanizma bulamıyorsa, bu kez de "henüz anlaşılamamış" mekanizmaların varlığını ileri sürmektedir. Ancak eğer bu mekanizmalar anlaşılamamış ise, Rennie bunların varlığından nasıl emin olabilmektedir? Bu mekanizmaların varlığına inanmakla, basit metalleri altına çevirecek bir "simya mekanizması"na inanmak arasında ne fark vardır?
 
Ve dolayısıyla, evrime inanmakla simyaya inanmak arasında ne fark vardır?
 
Bütün bu sorular, bizlere Rennie'nin ve diğer koyu Darwinistlerin, evrim teorisini sadece materyalizme olan dogmatik inançları nedeniyle savunduklarını göstermektedir. Darwin bile daha önyargısız davranmış ve "eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır" (18) demiştir. John Rennie ve diğer çağdaş Darwinistler ise, Darwin'in tarif ettiği gibi indirgenemez kompleks organlar kendilerine gösterildiğinde, teorinin çöktüğünü kabul etmek yerine, geleceğe randevu vermeyi yeğlemektedirler.
 
Rennie'nin yazısı incelendiğinde, tüm bu dogmatizmin altında yatan daha da temel bir düşünce ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki satırlar, bu konuda oldukça aydınlatıcıdır:
 
Bilim, doğal seleksiyonun ötesinde de bazı güçlerin evrimde rol oynama olasılığını kabul eder. Ama bu güçler doğal olmalıdır; varlıkları bilimsel kavramlarla kanıtlanmamış olan gizemli yaratıcı zihinlere atfedilemezler.
 
Buradaki ilk cümlede, dikkat edilirse, Rennie varlığı kesin olarak kanıtlanmamış bazı güçlerin evrime katkı sağlayabileceğini belirtmektedir.
Ama ikinci cümlede bir şart koşmaktadır: Bu güçler, doğal kuvvetler olmalıdır, bilinçli bir Yaratıcı'nın varlığı reddedilmelidir. Bu şartın nedeninin de sözkonusu bilinçli Yaratıcı'nın varlığının bilimsel olarak "kanıtlanmamış" olması olduğunu yazmaktadır. Oysa Rennie bir önceki cümlede kanıtlanmamış güçlere ihtimal vermektedir. Yazısının diğer kısımlarında da, yukarıda incelediğimiz gibi, henüz bulunamamış ama gelecekte bulunmasını umut ettiği evrim mekanizmalarından söz etmektedir. Demek ki Rennie'nin sorunu, bilinçli bir tasarımın varlığının kanıtlanmış olup-olmaması değil, bu tasarımın varlığının inandığı materyalist felsefeye aykırı olmasıdır.
 
Kuşkusuz Rennie'nin istediği gibi inanma özgürlüğü vardır. Bazı insanlar materyalist felseye inanır, bazıları yıldız falına, bazıları simyaya...
Sorun, Rennie ve benzeri materyalistlerin, inandıkları bu dogmayı bilimin bizzat kendisi gibi göstermeye çalışmalarıdır. İki yüzyıllık büyük bir aldanıştır bu. Ama artık son günlerini yaşamaktadır.
 
Sonuç
 
Aslında Scientific American editörü John Renie'yi bu yazıdan dolayı kutlamak gerekir. Kendisi; yaratılışın delillerine karşı hiç bir gerçek cevap verememekle; bu sıkıntı içinde pek çok önemli delili tamamen gözardı etmekle; dogmatik insanlara has bir fanatizm ve öfke sergilemekle; Darwinizm'in içinde bulunduğu çöküş sürecini belgelemiştir.
 
Lamarckizm'in çökmesinde, Mendel gibi büyük bilimadamlarının başarılarının yanında, Lysenko gibi koyu Lamarksisterin fiyaskoları da rol oynamıştır. Darwinizm'in çökmesinde ise, günümüzde bilinçli tasarım teorisini savunan bilimadamlarının başarılı çalışmalarının yanında, koyu Darwinistlerin mantıksal ve bilimsel hezimetleri de rol oynayacaktır.
 
Bu tartışmaları bir kaç on yıl sonra okuyacak olanlar ise, bu gerçeği çok daha açık görecekler ve bilimle içiçe olan pek çok insanın Darwinizm gibi bir efsaneye nasıl olup da aldandıklarına hayret edeceklerdir.

 

NOTLAR:

1 Henry Gee, In Search of Deep Time, New York, The Free Press, 1999, s. 116-117
2 C.B. Thaxton, W.L. Bradley, ve R.L. Olsen,
The Mystery of Life's Origin: Reassessing Current Theories, Philosophical Library, New York, 1984, s. 119
3 Alan Feduccia, The Origin and Evolution of Birds, Yale University Press, 1999, p. 81
4 Ann Gibbons, "Plucking the Feathered Dinosaur", Science, volume 278, Number 5341 Issue of 14 Nov 1997, pp. 1229 - 1230
5 Alan Feduccia, The Origin and Evolution of Birds, Yale University Press, 1999, p. 130
6 Alan Feduccia, The Origin and Evolution of Birds, Yale University Press, 1999, p. 132
7 Gordon Rattray Taylor,
The Great Evolution Mystery, Abacus, Sphere Books, London, 1984, p. 230.
8 "Mollusk", Evolution and Paleontology, Encyclopedia Britannica, 2002
9 Bernard Wood, Mark Collard, "The Human Genus", Science, vol. 284, No 5411, 2 April 1999, pp. 65-71
10 Pat Shipman, "Doubting Dmanisi",
American Scientist, November- December 2000, p. 491
11 "Fossil Discovery Upsets Theories On Human Origins", Associated Press, http://www.msnbc.com/news/776334.asp?cp1=1
12 Hervé Philippe and Patrick Forterre, "The Rooting of the Universal Tree of Life is Not Reliable", Journal of Molecular Evolution, vol 49, 1999, p. 510
13 James Lake, Ravi Jain ve Maria Rivera, "Mix and Match in the Tree of Life", Science, vol. 283, 1999, p. 2027
14 Carl Woese, "The Universel Ancestor", Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 95, (1998) p. 6854
15 Levi-Setti, R. Trilobites. 1993. (University of Chicago Press, Chicago). p.54.
16 Bu mekanizmaların olağanüstü kompleks yapısı, Michael Behe'nin Darwin's Black Box adlı eserinde açıklanmaktadır. Behe'nin belirttiği gibi, sadece retina hücresindeki kimyasal yapı dahi, Darwin'i çürütmek için yeterlidir.
17 "Dembski and Kauffman Square Off in New Mexico", Philip Johnson's Weekly Wedge Update, November 19, 2001; www.arn.org
18
Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 189.

John Renie'nin Darwinizm'i savunmaya çalışırken öne sürdüğü bir diğer açıklama, evrim teorisinin bilim dünyasında yaygın bir kabul gördüğü yönündedir.
2005-05-30 19:49:11

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."