Ramazan 2016, 13. Gün

İman Hakikati

Rüzgar yolu ile döllenen bitkilerde döllenmenin güvence altına alınabilmesi için polen üretimi çok fazladır. Örneğin, çam ağaçlarında her bir erkek kozalak yılda 5 milyondan fazla, tek bir ağaç ise 12.5 milyar civarında polen üretmektedir. Kayın ağacında bu rakam 2 milyar civarında, cevizde 2 milyon, fındıkta ise 5 milyon civarındadır.

Bilim ve Teknik Dergisi, Mayıs 1995, Sayı. 330, s.76

Bir Ayet Bir Açıklama

"Getirdikleriyle sevinen ve yapmadıkları şeyler nedeniyle övülmekten hoşlananları (kazançlı) sayma; onları azaptan kurtulmuş olarak sayma. Onlar için acı bir azap vardır." (Al-i İmran Suresi, 188)

Yaptığı işlerle böbürlenmek ya da gerçekte kendi yapmadığı şeylerle övünmek toplumdaki bazı insanlar için son derece olağan bir davranış olabilir ancak Allah Al-i İmran Suresindeki bu ayetinde, bu davranışın Kendi Katında beğenilmeyen bir ahlak olduğunu bildirmektedir.

Nefsin en önemli beslenme kaynaklarından biri övünmedir. Her insanın kendini diğer insanlardan üstün gördüğü bir övünme sebebi vardır ve nefis övülmekten büyük bir zevk alır. Bu tür davranışların altında, insanın kendisinin yaptığını sandığı, gerçekte ise yalnızca Allah'ın dilemesi ve yaratmasıyla gerçekleşen işlerden kendi nefsine pay çıkarmak ve bunlarla nefsini yüceltmek gibi sapkın arayışlar yatar. Oysaki insan bir işi kendisi yapsın ya da yapmasın, övgü duyulan şeylerin gerçek sahibi; o işi yaratan, sonsuz güç ve ilim sahibi olan Allah'tır. Bu nedenle övgüye layık olan da yalnızca Yüce Allah’tır.

Hiçbir insanın kendisine ait müstakil bir gücü yoktur. Her şey ve her olay Allah'ın izni ve dilemesi ile gerçekleşir. Rabbimiz kullarına bahşettiği farklı üstün özelliklerle sadece onları denemektedir. Nefsin isteği doğrultusunda hareket ederek böbürlenmesi ve övülmekten hoşlanması insanı kayba sürükleyecek davranışlardır. Kişinin müstakil olarak yapmaya güç yetiremeyeceği bir şeyden dolayı böbürlenmesi ve övünmesi, gerçekte tüm özellikleri yaratan Allah'ı gereği gibi takdir edemediğini gösterir. Bu da insanın nefsine ilahlık vermesi (Allah'ı tenzih ederiz) ve nefsini Allah'a ortak koşması anlamlarına gelir. Allah Kuran’da Kendisi'ne şirk koşulmasının en büyük günah olduğunu ve vazgeçilmediği takdirde bu çirkin tavrı gösteren kimseleri bağışlamayacağını bildirmektedir. Rabbimiz'in sınırsız gücünü takdir etmek yerine kendisini övüp yüceltmeye kalkışan kimseler ise ayetlerde acı bir azap ile müjdelenmişlerdir.

Fosiller

arakorya kozalağı ve fosili

Arokarya Kozalağı

Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş: 170 milyon yıl
Bölge: Arjantin

Arokaryaların 170 milyon yıldır en küçük bir değişikliğe dahi uğramadığının ispatı olan resimdeki fosil karşısında Darwinistler sessiz kalmaya mahkumdur. Darwinistlerin fosil kayıtları karşısındaki sessizliğini ve "utancını" ünlü evrimci Stephen Gould şöyle dile getirmektedir:

"Durağanlığın karşıkonulamaz varlığı, fosil kayıtlarının utanç verici yönlerinden biri haline gelmiştir." (S. J. Gould, ‘Cordelia's Dilemma', Natural History, Şubat 1993, s.15)

Darwinistlerin fosil kayıtları karşısında utanç duymalarının sebebi, yaklaşık 150 yıldır sürdüregeldikleri yalanın deşifre olmasıdır. On yıllardır canlıların sözde aşama aşama değişerek bugünkü hallerine kavuştukları masalını anlatan ve kitleleri bilim tarihinin belki de en büyük sahtekarlıklarından birine inandıran Darwinistler, fosil kayıtlarının ortaya koyduğu gerçek karşısında mahçup olmakta haklıdırlar. Bundan sonra olması gereken, bu mahcubiyetin onları doğruya yönlendirmesi ve bile bile bir yalanın peşinden gitmekten vazgeçmeleridir.

 

Sayın Adnan Oktar Münafıkları Anlatıyor

Ahir Zaman

Adnan Oktar’ın 26 Nisan 2016 tarihli A9 TV röportajından

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki; “Ümmetim için en korktuğum şey, Lut toplumunun yaptığıdır” diyor. Yani “Ümmetim için en korktuğum şey homoseksüellik.” İslam alemini bununla batırmak istiyorlar.

Ve Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki Hakim ve Beyhaki’de; “Erkek erkekle yetinirse ümmetim helak olur” diyor. Erkek erkekle. Bir kadın zıtlığını görüyorsunuz değil mi? Kadın karşılığını, yok dekolte giyindi, yok saçını açtı, yok işte gözünü boyadı. Bütün gücü ile ama homoseksüeli gördü müydü alkışlıyor. Ama Allah tertemiz hanımlar yaratmış onlara bütün gücü ile karşı koyuyor. Trafikte bile karşı adam her yerde karşı. Bir kısmı da araba sürmelerine bile karşı araba kullanmalarına. Allah’ın Resulü (s.a.v.) diyor ki, “Homoseksüellik yani Lutilik çoğaldığı zaman Allah homoseksüellerden ve onların işini tabi gören toplumlardan” bak dikkat edin. Onu normal gören, doğal gören, gerekli gören, makul gören toplumlardan “korumasını kaldırır. Hangi yaşayız üzerine yıkıma uğrayacaklarını önemsemez. Ve Allah onları helak eder” diyor. Et Tergib ve't Terhib 4. cilt 65. sayfada yazıyor. Bak hem Kuran ayetleriyle sabit hem hadislerde. Onları bak normal görenleri de helak eder diyor Allah. Kendi yapmasa dahi, zaten normal gördü mü aynı konuma gelmiş olur. Makul gerekli faydalı görüyorsa aynı kafada demektir. Ahir zaman alameti diyor Peygamberimiz (s.a.v.) “Erkekler erkeklerle yetindiğinde kıyamet yaklaşmış demektir” diyor.( Ramuz El-Ehadis 448/8) “Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere Allah lanet etsin” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). (Ebu Davut Libas Bölümü bölüm 30, Camiu's-Sağir 2/124) Bu kadar açık hüküm, Kuran ayetleri varken bu kadar açık hadisler varken, fıtrata da karşı iğrenç bir eylem olduğunu gördükleri halde şak şak alkışlıyorlar. Utanç duy utanç, haya et. Çok açık hüküm. Destekliyorsan o kafadasın demektir. O mantığı savunuyorsun demektir.

CAN DAĞTEKİN: “Kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını zannediyorlar” diyor Allah.

ADNAN OKTAR: Desteklemek ne demek? Doğru fiil diyorsun yani. Yapılan doğru diyorsun. Pislik olduğu ortada. İslam’a göre Kuran’a göre benim inancıma göre. Adam dinsiz imansızsa beni ilgilendirmez o adam. Ben Müslüman olarak söylüyorum. Ben Müslümanlara hitap ediyorum. İman ehline ve Hristiyanlara hitap ediyorum ve Musevilere hitap ediyorum. Dindar Musevi, dindar Hristiyan, dindar Müslümanlara hitap ediyorum. İslam’a önem verenlere söylüyorum. Dinimize göre böyle, Museviliğe göre böyle Hristiyanlığa göre de bu böyle, bu şekildedir. Müslüman tabi, bunları döverek söverek ezerek küfrederek değil. İlimle irfanla, akılla bu fitneye karşı mücadele verecek. Demokratik yöntemlerle, kanunla hukukla mücadele verecek. Yoksa adamları işte binanın üstüne çıkarıp atmak, yakmak, kesmek, dövmek, öldürmek falan değil. Ama iğrenç bir fiil olduğu açık. Hz. Lut (a.s) devrinde Hz. Lut (a.s)’ın kapısına dayanmıştı adamlar. Şimdi de evimize dayandılar televizyonlarla, radyolarla, gazetelerle evimize dayandılar. Evin kapısına dayandılar yani. Aynısı, çünkü o devirde adımla dayanıyorlardı şimdi de televizyonlarla, radyolarla evlerimize dayanmaya çalışıyorlar. Büyük bir kitle de homoseksüel olmuş durumda, Darwinist olmuş durumda. Buna karşı işte Cenab-ı Allah Hz. Mehdi (a.s)’ı ve Hz. İsa Mesih (a.s)’ı gönderiyor. O bütün peygamberler devrinde yapılan rezilliklerin, o devirde peygamberlerin mücadele ettiği rezilliklerin bin katı şuan var ve buna karşı Cenab-ı Allah hateme veli olan İmamı Mehdi (a.s)’yi  ve bütün Hristiyan aleminin ve Müslüman aleminin sevgilisi olan Hazreti İsa Mesih’i gönderiyor. Bu belayı kaldırmak için. Mesela bak Tevrat’ta “Kadınla yatar gibi erkekle yatma bu iğrençtir” diyor. Leviller Tevrat’ta 18/22. “Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa ikisi de iğrençlik etmiş olur.” (Leviller 20/13 Tevrat) İncil’de de haramdır yasaktır. Hristiyanlıkta, Musevilikte de haram ve yasaktır. Ve sonsuza kadar haram olan bir fiildir. Cennette de haram olan bir fiildir. Sonsuza kadar. Allah iğrençlik olarak iğrenç bir pislik olarak belirtiyor. Allah diyor ki örf ile emret. Örf ile anlat. Ben örfe göre söylüyorum anlayacağı dilden anlatıyorum. Örf ile söyle diyor Allah.

ERDEM ERTÜZÜN:  Başka bir ayette “Nefislerini etkileyecek söz söyle” diyor Allah.

ADNAN OKTAR: Evet. Nefislerine yönelik etkileyici üslup. Evet, etkileyici anlamaları için uygun bir üslupla konuşuyorum. Ama hepsinin kurtulmasını isteriz tabii. Bu beladan pislikten. Kimse cehenneme gitsin istemeyiz. Helak olsun istemeyiz. Herkes kurtulsun, kurtulsunlar diye söylüyorum bu  sözleri.

KARTAL GÖKTAN: Allah, “Sizden iyiliği emreden kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun” diyor.

ADNAN OKTAR: Evet. Burada asıl hedef kurtuluşlarıdır. Bu pisliğin içine hiçbir Müslüman’ın düşmesini istemiyorum. Hiç kimsenin düşmesini istemem. Hepsi kurtulsunlar.

CAN DAĞTEKİN: Allah başka bir ayette “Müslüman olaraktan başka bir tutum üzerinde ölmeyin” diyor.

ADNAN OKTAR: Tabii.

Kuran’da mesela nikah geçer. Nikah kelimesi, tezviç. İzdivaç yani zevç , eş. Zevce eş. Bunların tamamı kadın sığası ile kadın olarak geçer. Hiç birinde erkek hükmü geçmez. Kuran’da hiçbir evlilik hükmünde erkek erkeğe diye bir ifade olacak gibi ima dahi olacak gibi hüküm yok. Hepsi kadın erkeğe göre. Bütün fiil çekimleri kadın erkeğe göre tamamı, ahirette de öyle dünyada da öyledir.

ERDEM ERTÜZÜN:  Hz. Lut da (a.s) “Ben bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım” diyor ayette.

ADNAN OKTAR: Tabii. Nikahlı eşler dışında helali olan kadınlar dışında ilişkinin haram olduğunu Cenab-ı Allah açık açık söylüyor. Mesela Müminun Suresi 6 ve 7 ayetlerde, Mearic Suresi’nin 29-30 ve 31. ayetlerinde kesin hüküm olarak bak nikahlısı helalı olan kadınların dışında her türlü ilişkinin haram olduğu geçiyor. Erkek hiçbir şekilde ilişkiye giremez onun dışında. Onun dışında sabretsinler diyor Cenab-ı Allah. Onun dışında sabretsinler yani nikahlanıncaya kadar nikah imkanı oluncaya kadar sabretsinler. Kadın da öyledir erkek de öyledir.

Kadın karşıtlığı yok dekolte giyinmesin, yok saçını boyamasın kadınları erkek gibi yaptılar. Kadınlardan soğudular bu sefer erkeklere yöneldiler. Yani kendilerini kadınlardan soğuttular. Çünkü kadın güzelliğini kaldırdılar. Kadınları erkek gibi yaptılar. Kadınları soğuk hale getirdiler. Mesela bir kısmını sevgisiz gaddar hale getirdiler. Ters böyle aksilik yapan, hayasızlık yapan işte erkek gibi küfreden ondan sonra nezaketsiz, bakımsız, itici kadınlar meydana getirdiler. Büyük bir kitle olarak. Sonra da erkek çocuklarına yöneldiler. Ve homoseksüelliğe çevirdiler olayı bu sefer. Halbuki kadınlar bakımlı güzel olsalar, dekolte de giyinseler çekici hoş olsalar kadın sevgisi yüreklerine işleyecek ve böyle bir sapıklığa da gitmeyeceklerdi. Allah bela olarak üstlerine bunu getiriyor.

CAN DAĞTEKİN: Siz söylemiştiniz Hocam, makyaj bile yaptırmıyorlar, erkek gibi giyindiriyorlar.

ADNAN OKTAR: Hiçbir şekilde, vücudunu da erkeğe benzetmeye çalışıyor. Mesela diyor kalçan dar olsun geniş omuzlu ol bu ne ki böyle diyor. Erkeği de kadın gibi yapıyorlar. Çocuklar bakıyorum model çocuklar yurt dışında yanı kadın kıyafetleri. Acayip ezmişler çocukları aynı kadın.

KARTAL GÖKTAN: Hocam Allah bir ayetinde “İçinizden iyiliği emreden kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun” diyor. Bu konuları hiçbir kimse sizin gibi anlatıp tepkisini ortaya koymuyor.

ADNAN OKTAR: Ödleri kopuyor. Ne korkuyorsun? Allah’tan kork.

“Zinaya yaklaşmayın derken Allah tam olarak ne demek istiyor sizce” Talat Akçam. Bazı bilgisi eksik olanlar “zinaya yaklaşmayın” onu genişletiyor. Allah adına yeni bir hüküm çıkarıyor. Diyor ki “Allah demek ki böyle demek istedi.” Kardeşim Allah muhkem açıklar. İma ile konuşmaz. Kuran’da ima ile Allah hükmü hiç yoktur. İma ile İslam olmaz. İma ediyor diyor. Zinaya yaklaşmayın ne demek? Mesela kadın varsa evine onun evine iki yüz metre uzakta durman gerekiyor diyor. Çünkü yakınlaşırsan zina tehlikesi var. Bunu anlatmak istiyor Kuran diyor. Zinaya yaklaşmayın demek fiili olarak zina fiilini yerine getirmeyin demektir. Yani cinsel ilişkiye girmeyin. Helal olmadan cinsel ilişkiye girmeyin demek. Yaklaşmayın deyince filmlerden oradan buradan alarak kendilerince hüküm çıkarmaya çalışıyorlar. İma ile hüküm olmaz. Hükmü eğer ima yapmaya çalışırsan İslam’ı mahvedersiniz. Ki ettiniz zaten şimdi onu düzeltemeye çalışıyoruz. İslam’ı yeryüzünden silecektiniz Allah kurtarıyor şuan. İma ile Müslümanlık olmaz. Mesela Allah namazı ima etmiyor. Namaz kılın diyor. Oruç tutun diyor. İma ile hiçbir hüküm yoktur. Helal ile haramlar ima ile olmaz. Şarap, haram diyor Allah açık söylüyor. Kumar yasak diyor açık söylüyor. Böyle kapalı bir hüküm yoktur. İma ile hüküm çıkarıyor adamlar. Mesela diyor ki kadınlara dokunduğunuz zaman efendim abdest alın. Dokunmak cinsel ilişki açıkça çünkü Hazreti Meryem diyor “Bana hiçbir erkek dokunmamış iken nasıl çocuğum olur?” Burada kastedilen cinsel ilişki açık. Çocuk olsa bilir bunu. Yok ya diyor öyle demek istemedi. Parmağını dokunmak yeterlidir diyor. Adam yolda giderken kadının eli bir değiyor şöyle, abdest gitti. Kardeşim ima ile hüküm olur mu? Nereden çıkarıyorsun sen bunu? Hep ima ile mahvetmişler İslamiyet’i. Mezhepler de ima ile ortaya getirmişler. Mezheplerin çıkış amacı, yolu, sebebi imadır. Açık muhkem hüküm ile İslam’a bakmamışlar. Onun için kadınları da bu kadar köşeye sıkıştırıyorlar. Ve bu kadar eziyorlar hep ima ile. “İma ediyor” ima da öyle bir şey yok. Sen kendi aleyhine niye imaya bakmıyorsun? Kendi aleyhine ima ile bakmış olsalar sokağa bile çıkamazlar. Hep hükümleri kadınların aleyhine çıkartmışlar. Hep uydurma hükümler. Kuran’da kadınların hürriyeti alabildiğine açık. Son derece özgür kadınlar. Nur Suresi’nin 31. ayeti de kadın özgürlüğü ile ilgilidir. Onu tam tersine çevirmeye çalışıyorlar.

Belgesel: Kuran Mucizeleri -4

2016-06-17 19:09:51

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."